[1]
อินทิยนราวุธ ต. ., อาชาวกุลเทพ ช. ., และ กล่อมจิตเจริญ ส. ., “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”, เวชบันทึกศิริราช, ปี 15, ฉบับที่ 4, น. 254–259, ต.ค. 2022.