[1]
สนั่นศิลป์ ว., “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1)”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 1, pp. 30–33, Mar. 2017.