[1]
สนั่นศิลป์ ิ., “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2)”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 2, pp. 84–89, Mar. 2017.