[1]
ทองพรม ว., “การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”, Siriraj Med Bull, vol. 9, no. 2, pp. 93–97, Mar. 2017.