[1]
สุวรรณนาคินทร์ อ., “ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน”, Siriraj Med Bull, vol. 8, no. 1, pp. 19–26, Mar. 2017.