[1]
รักบางบูรณ์ ธ., “ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร”, Siriraj Med Bull, vol. 8, no. 2, pp. 62–69, Mar. 2017.