[1]
ธรรมวุฒิ ว., “การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”, Siriraj Med Bull, vol. 7, no. 1, pp. 20–25, Mar. 2017.