[1]
เชื่อมสุข ป., “งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558”, Siriraj Med Bull, vol. 7, no. 2, pp. 84–89, Mar. 2017.