[1]
ศรีประภาภรณ์ ว., “ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 6, no. 1, pp. 15–21, Mar. 2017.