[1]
เหลืองสุวรรณ ศ., “การเตรียมตะกอนปัสสาวะในการเรียนการสอน”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 1, pp. 16–20, Apr. 2017.