[1]
ไอรมณีรัตน์ เ., “การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย”, Siriraj Med Bull, vol. 2, no. 1, pp. 31–37, Apr. 2017.