[1]
ถิฐาพันธ์ ว., “การฝากครรภ์ยุคใหม่”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 1, pp. 13–24, Apr. 2017.