[1]
ถิฐาพันธ์ ว., “ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 1, p. 55, Apr. 2017.