[1]
ฟองศิริไพบูลย์ ว., “ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 3, pp. 171–182, Apr. 2017.