[1]
พวงวรินทร์ น., “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ”, Siriraj Med Bull, vol. 1, no. 3, pp. 191–192, Apr. 2017.