[1]
วิบูลย์สุข ส., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”, Siriraj Med Bull, vol. 10, no. 2, pp. 83–89, Aug. 2017.