นาคช่วย ป., อินประสงค์ ล., ตันตระกูล ว., ทองใบ ป., and จันต๊ะนุ พ. “MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 10, no. 3, Dec. 2017, pp. 186-90, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106238.