วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. “วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 10, no. 3, Dec. 2017, pp. 204-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250.