เรืองวิญญูเวช อ. “นวัตกรรม Skin Port Protector”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 11, no. 1, June 2018, pp. 46-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704.