ตานพิพัฒน์ ส., รัตนสุวรรณ ด., and อรุณธารี ป. “Array”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 11, no. 2, Oct. 2018, pp. 110-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150668.