วังแสง ช. “การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 11, no. 3, Jan. 2019, pp. 208-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857.