ประชากิจ ศ., รามณรงค์ พ., ชื่นสกุล น., วรรณภูมิ แ., นราจีนรณ ข., ล้ำเลิศกิจ ณ., คำแก้ว น., หาญผดุงกิจ ก., อัครเสรีนนท์ ป., and เลาหพันธ์ ท. “การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 3, June 2019, pp. 155-61, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256.