นักไร่ น., ลีวานันท์ ป., and แสงศรี ว. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 3, June 2019, pp. 168-74, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397.