พนาดำรง เ. “การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story Telling)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 3, June 2019, pp. 194-6, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452.