กิจเลิศผล อ., กิรติวงศ์วรรณ ร., กาญจนาเพ็ญกุล ด., หอมเทียน จ., นุชสา พ., ลิบุตรดี ธ., and ฬียาพรรณ จ. “โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 12, no. 2, July 2019, pp. 72-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218.