หนูเสน พ., แรงครุฑ ส., and ทองสุขใส ส. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 12, no. 2, July 2019, pp. 87-94, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204225.