นาคบุญนำ ร., ผึ่งผาย ก., and กังธีรวัฒน์ ว. “การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 12, no. 2, July 2019, pp. 116-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235.