สุวรรณไตรย์ พ., and หงษ์เหลี่ยม น. “แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 12, no. 3, Dec. 2019, pp. 153-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228405.