สกุลกันบัณฑิต ก., โชคไพศาล ว., โตเจริญโชค ธ., and พรวิลาวัณย์ ส. “การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 12, no. 3, Dec. 2019, pp. 188-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444.