ธิคม ณ., ชัยวัฒน์ อ., and จิตตวัฒนรัตน์ ก. “ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 12, no. 3, Dec. 2019, pp. 196-01, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228451.