โสธนะเสถียร ส. . ., and ศรีประภาภรณ์ ว. . . . “การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 3, no. 1, Feb. 2020, pp. 31-39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938.