สุขพิชนันท์ ส. . “เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 3, no. 3, Feb. 2020, pp. 114-5, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946.