สุศิวะ จ. ., รัชตเมธาวิน ศ. . ., ลำใย โ. ., บุญประเสริฐ ส. . ., เตชะวรพัฒนา ส. ., and คำก้อน ส. . “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 3, no. 3, Feb. 2020, pp. 121-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239949.