นวลมิ่ง ป., ตันสกุล ส., ซื่ออุดมทรัพย์ จ., and ศรีนวลไชย ว. “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 13, no. 1, Feb. 2020, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039.