คงสมชม อ., สุดาชม ว., and เจนวรรณธนะกุล ป. “ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 13, no. 1, Feb. 2020, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240048.