ยวนใจ อ., กลิ่นขจร อ., วรมาลี ส., and วัชระเกษมสุนทร จ. “ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 : รายงานผู้ป่วย”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 13, no. 2, May 2020, pp. 155-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655.