ศรีสันติโรจน์ ณ. “การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 4, no. 1, May 2020, pp. 5-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241877.