สุขพณิชนันท์ ส. “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 4, no. 1, May 2020, pp. 15-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184.