ฉายะจินดา เ. “ภาวะแท้งติดเชื้อ”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 4, no. 2, May 2020, pp. 49-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189.