ธัญญพืช อ. “กว่าจะเป็นวัฒนธรรมมหิดล: สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 4, no. 2, May 2020, pp. 53-56, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242190.