พิชัยศักดิ์ ว. “การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 5, no. 1, May 2020, pp. 1-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212.