นะมาเส ร. “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 5, no. 1, May 2020, pp. 12-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242213.