อุดมเพ็ชร พ. “การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 5, no. 2, May 2020, pp. 49-56, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220.