วันศรีสุธน ว., สิงหกันต์ ศ., และ จุลกทัพพะ ส. “การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่มีผลต่อการให้รหัส ICD จากการตรวจสอบรหัส ICD Real Time ของผู้ป่วยใน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”. เวชบันทึกศิริราช, ปี 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, น. 62-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242222.