อินทิยนราวุธ ต. ., อาชาวกุลเทพ ช. ., และ กล่อมจิตเจริญ ส. . “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด”. เวชบันทึกศิริราช, ปี 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคาม 2022, น. 254-9, doi:10.33192/smb.v15i4.257389.