สนั่นศิลป์ ว. “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 1, Mar. 2017, pp. 30-33, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418.