สนั่นศิลป์ ิ. “ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 2, Mar. 2017, pp. 84-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443.