พนาดำรง เ. “มุ่งสู่. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 2, Mar. 2017, pp. 90-92, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446.