ทองพรม ว. “การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 2, Mar. 2017, pp. 93-97, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81448.