จิรนันทกาญจน์ ธ. “การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 2, Mar. 2017, pp. 98-106, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449.